نتایج و نظرات دانشجویان

[section bg_color=”rgb(29, 35, 39)” dark=”true”]

[title text=”نظرات دانشجویان” color=”rgb(255, 255, 255)”]

[/section]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”181″ image_size=”original” image_hover=”zoom-long” image_hover_alt=”overlay-add”]

کارنامه دانشجوی دوره حضوری : آقای سلیمیان

———————————————

ویس آقای سلیمیان دانشجوی حضوری آکادمی دکتر یوسفی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”183″ image_size=”original” image_hover=”zoom-long” image_hover_alt=”overlay-add”]

کارنامه دانشجوی دوره آنلاین : خانم مهدی پور

———————————————

ویس خانم مهدی پور دانشجوی آنلاین آکادمی دکتر یوسفی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[row]

[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]
[col span=”6″ span__sm=”12″]

[ux_image_box img=”182″ image_size=”original” image_hover=”zoom-long” image_hover_alt=”overlay-add”]

کارنامه دانشجوی دوره آنلاین : خانم پاشایی

———————————————

ویس خانم پاشایی دانشجوی آنلاین آکادمی دکتر یوسفی

[/ux_image_box]

[/col]
[col span=”3″ span__sm=”12″]

[/col]

[/row]
[ux_text text_align=”center”]

نظر خانم رنجبرپور دانشجوی حضوری در تبریز

———————————————

ویس خانم رنجبرپور

[/ux_text]
[divider]

[ux_text text_align=”center”]

نظر خانم شیبا دانشجوی آنلاین از هلند

———————————————

ویس خانم شیبا

[/ux_text]

× مشاوره آنلاین!
preloader